Serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. dowiedz się więcej » Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia

Konkurs „Mój pomysł na okładkę MPS Sad”

Wyniki konkursu „Mój pomysł na okładkę MPS Sad” - grudzień 2015
Wyniki konkursu „Mój pomysł na okładkę MPS Sad” - listopad 2015
Wyniki konkursu „Mój pomysł na okładkę MPS Sad” - październik 2015
Wyniki konkursu „Mój pomysł na okładkę MPS Sad” - wrzesień 2015


REGULAMIN KONKURSU „MÓJ POMYSŁ NA OKŁADKĘ MPS SAD”


§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „MÓJ POMYSŁ NA OKŁADKĘ MPS SAD”, zwanego dalej: „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs trwa od 1 lipca 2015 r. do 10 maja 2016 r., przy czym może on zostać dowolnie przedłużony przez Organizatora.
4. Konkurs „MÓJ POMYSŁ NA OKŁADKĘ MPS SAD” – zostanie ogłoszony w czasopiśmie pt. „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad” oraz na następujących stronach internetowych: www.sadownictwo.com.pl,  www.plantpress.pl oraz www.ogrodinfo.pl.
5. Konkurs ma charakter artystyczny.
6. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych, najbardziej oryginalnych i pomysłowych fotografii o szczególnych walorach artystycznych, odpowiadających równocześnie tematyce i zagadnieniom publikowanym w czasopiśmie pt. „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad” począwszy od numeru 9/2015 do numeru 6/2016 włącznie oraz promocja i nagradzanie fotografików – amatorów.

§ 2
Definicje
Ilekroć mowa jest o:
a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu „MÓJ POMYSŁ NA OKŁADKĘ MPS SAD”,
b) MPS SAD – należy przez to rozumieć wydawany przez Organizatora miesięcznik pt. „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad” o tematyce związanej z uprawą drzew owocowych,
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Plantpress Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163819, numer NIP: 6770024531, REGON: 350016240, kapitał zakładowy: 75.000,00 zł,
d) Partnerze Konkursu – należy przez to rozumieć Pana Marcina Zachwieja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: SADNET Marcin Zachwieja w Skórzewie przy ul. Szkolnej 26, 60-185 Poznań, NIP: 9111719058, REGON: 020863317, prowadzącego stronę internetową: www.sadownictwo.com.pl,
e) Uczestniku Konkursu – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która spełniła wszelkie określone
w niniejszym Regulaminie wymagania i warunki konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,
f) Zwycięzcy Konkursu – należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu, którego fotografia została wybrana przez Internautów albo przez Jury do opublikowania na okładce danego numeru MPS SAD.

§ 3
Warunki udziału w Konkursie
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała w Polsce lub mająca w Polsce miejsce stałego pobytu, która w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Udział w Konkursie jest darmowy oraz dobrowolny.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. nadesłać samodzielnie wykonane prace fotograficzne o tematyce związanej z tematyką MPS SAD.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
 • a)  Partner,
 • b)  członkowie organów Organizatora,
 • c)   wspólnicy posiadający udziały Organizatora,
 • d)  pracownicy Organizatora bądź Partnera,
 • e)  członkowie Jury,
 • f)   inne osoby biorące bezpośredni bądź pośredni udział w organizacji Konkursu,
 • g)  wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia względem osób, o których mowa w punktach a) – f) powyżej,
 • h)  osoba zajmująca się profesjonalnie fotografią bądź fotografiką, w tym w szczególności prowadząca działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług fotograficznych, świadcząca usługi fotograficzne na dowolnej podstawie prawnej, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło bądź posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie fotografii bądź fotografiki.
5.  W celu przystąpienia do Konkursu należy:
 • a) wejść na stronę internetową www.plantpress.pl i w zakładce „konkurs foto” prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować wszelkie zamieszczone w nim oświadczenia,
 • b) dołączyć do zgłoszenia co najmniej jedną fotografię konkursową w wersji elektronicznej o parametrach technicznych określonych w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
6.    Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji i danych osobowych Uczestnika:
 • a)  imienia i nazwiska,
 • b)  adresu miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu oraz kod pocztowy),
 • c)  nr telefonu kontaktowego,
 • d)  adresu e-mail.
7.    Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w sposób kompletny oraz zgodny z prawdą. Niepodanie jakichkolwiek wymaganych danych osobowych bądź innych informacji skutkuje możliwością pominięcia przez Organizatorów nadesłanego zgłoszenia.

8.    Uczestnik wraz ze zgłoszeniem składa następujące oświadczenia woli:
a)    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Partnera na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora i Partnera zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu, a to zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
b)    Oświadczam, że jestem autorem wszystkich fotografii nadesłanych do Organizatora w ramach  Konkursu
i posiadam autorskie prawa osobiste i wyłączne autorskie prawa majątkowe do nadesłanych fotografii oraz że fotografie te nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich bądź innych praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
c)    Oświadczam, że udzielam Organizatorowi oraz Partnerowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanych fotografii bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie utrwalono,
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania fotografii,
- publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wyrażam zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów fotografii.
Wyrażam zgodę na wielokrotne publikowanie fotografii, w tym w szczególności publikowanie ich wraz
z podaniem mojego imienia, nazwiska i mojego miejsca zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w prasie wydawanej przez Organizatora, w tym w szczególności w miesięczniku MPS SAD, a także na stronach internetowych www.sadownictwo.com.pl, www.plantpress.pl oraz www.ogrodinfo.pl¬ oraz wykorzystywanie fotografii w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora lub Partnera.
d)    Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i akceptuję wszelkie warunki uczestnictwa w Konkursie określone w Regulaminie Konkursu „MÓJ POMYSŁ NA OKŁADKĘ MPS SAD”.
e)    Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Organizatora lub od Partnera informacji handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9.    Odmowa złożenia któregokolwiek z w/w oświadczeń woli jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie. Odwołanie lub uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
10.    Wszelkie podane informacje i oświadczenia złożone przez Uczestnika powinny być zgodne z prawdą. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji skutkuje możliwością pominięcia przez Organizatorów nadesłanego zgłoszenia.
11.    Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
12.    Dokonywanie przez Uczestnika zgłoszeń w Konkursie jest możliwe wyłącznie w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Osoby, które dokonają zgłoszenia po tym terminie lub dokonają zgłoszeń z innych przyczyn naruszających warunki niniejszego Regulaminu nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie.
13.    Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwilą, w której kompletny formularz zgłoszeniowy wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami Uczestnika Konkursu oraz fotografiami wpłynął do Organizatora.
14.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie bądź opóźnienie otrzymania od Uczestnika formularza zgłoszeniowego oraz fotografii z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 4
Zgłaszanie fotografii do Konkursu
1.    Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie, których autorem jest zgłaszający je Uczestnik Konkursu i do których zgłaszający się Uczestnik Konkursu posiada autorskie prawa osobiste oraz wyłączne autorskie prawa majątkowe.
2.    Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę swoich fotografii. Ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest wymagane w wypadku zgłoszenia przez tego samego Uczestnika kolejnych fotografii.
3.    Każda zgłoszona fotografia bierze udział Konkursie w odniesieniu do okładek kolejnych numerów MPS SAD, o których mowa w ust. 9 poniżej, przy uwzględnieniu jednakowoż aktualnej tematyki treści zawartych w danym numerze MPS SAD, w tym w szczególności z uwagi na porę roku, której dotyczyć ma dany numer MPS SAD.
4.    Uczestnik Konkursu nie możne zgłosić do Konkursu żadnej fotografii, która była wcześniej kiedykolwiek publikowana w jakiejkolwiek formie, publicznie prezentowana lub nagrodzona.
5.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie fotografii, które w ocenie Organizatora bądź Jury Konkursu, są sprzeczne z prawem bądź dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, jakiekolwiek inne prawa chronione, zawierają treści niepożądane ze względu na charakter Konkursu lub stanowią kryptoreklamę.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia fotografii konkursowych, które z uwagi na swą bardzo niską jakość, uniemożliwiają ocenę fotografii przez Jury.
7.    Do Konkursu może zostać zgłoszona wyłącznie fotografia, która spełnia następujące wymagania techniczne:
 • a)  minimalny rozmiar fotografii: 18,00 cm * 26,00 cm, przy czym preferowane są większe fotografie,
 • b)  rozdzielczość: 300 dpi,
 • c)   format JPG,
 • d)  wielkość pliku nie przekraczająca 15 MB.
8.    Wszystkie fotografie w formie elektronicznej należy odpowiednio nazwać. Nazwa fotografii konkursowej powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia Uczestnika oraz kolejnego numeru fotografii, np..: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02, itd.
9.    Terminy nadsyłania fotografii biorących udział w Konkursie w odniesieniu do poszczególnych numerów MPS SAD są następujące:§ 5
Wyłanianie Zwycięzców oraz nagrody
1.    W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powołuje Jury Konkursu.
2.    Skład Jury Konkursu jest następujący:
 • a)  Pan Marcin Zachwieja – Przewodniczący Jury,
 • b)  Pani Joanna Rajca – Członek Jury,
 • c)   Pani Monika Strużyk – Członek Jury.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w czasie trwania Konkursu.
4.    Jury Konkursu dokona swobodnej oceny przesłanych przez Uczestników fotografii na podstawie w szczególności walorów artystycznych, jakości, oryginalności i innowacyjności fotografii oraz indywidualnych umiejętności fotograficznych, pomysłowości, kreatywności i wyobraźni poszczególnych Uczestników Konkursu.
5.    Decyzje Jury zapadają większością głosów Członków Jury, przy czym w wypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Jury.
6.    Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, z zastrzeżeniem prawa do złożenia reklamacji, o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu.
7.    Z nadesłanych fotografii, po upływie terminu nadsyłania fotografii dla danego numeru MPS SAD, Jury wybierze nie więcej niż 3 fotografie, które wraz z nie więcej niż 3 fotografiami przygotowanymi przez Organizatora zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sadownictwo.com.pl.
8.    Na stronie internetowej www.sadownictwo.com.pl Internauci w formie głosowania wybiorą najlepszą fotografię konkursową przeznaczoną do publikacji na okładce danego numeru MPS SAD.
9.    Każdy Internauta może oddać tylko jeden głos w głosowaniu dotyczącym najlepszej fotografii na okładkę dla danego numeru MPS SAD.
10.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów Internautów, co do których to głosów istnieje podejrzenie, że zostały one oddane w wyniku czynu bezprawnego.
11.    Po podsumowaniu wyników głosowania Internautów fotografia miesiąca zostanie opublikowana na okładce MPS SAD wraz ze wskazaniem imienia oraz nazwiska Zwycięzcy Konkursu.
12.    W wypadku równej liczby głosów Internautów bądź braku głosów Internautów fotografię miesiąca wybierze Jury Konkursu.
13.    Wygrana w Konkursie nie jest rezultatem przypadku i nie jest w żadnym stopniu oparta na elemencie losowości. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
14.    Każdy Zwycięzca Konkursu, którego fotografia znajdzie się na danej okładce MPS SAD otrzyma nagrodę rzeczową o wartości od 100 do 760,00 zł. Rodzaj nagrody zostanie każdego miesiąca ogłoszony na stronie internetowej www.sadownictwo.com.pl.
15.    Fotografia, która zostanie wybrana głosami Internautów bądź Jury do publikacji na okładce danego numeru MPS SAD nie jest uwzględniania w Konkursie dotyczącym kolejnych numerów MPS SAD. Pozostałe fotografie wytypowane przez Jury do głosowania przez Internautów są jednak uwzględniane przez Jury w Konkursie i mogą ponowienie zostać wytypowane przez Jury Konkursu, do głosowania przez Internautów.
16.    W wypadku, gdy na okładce danego numeru MPS SAD znajdzie się fotografia przygotowana przez Organizatora, nie zostanie wyłoniony żaden Zwycięzca, i żaden z Uczestników Konkursu nie będzie uprawniony do otrzymania nagrody, o której mowa w ust. 14 powyżej.
17.    Jeżeli okaże się, że Zwycięzca nie spełnia wymogów uczestnictwa w niniejszym Konkursie, Jury dokona reasumpcji wyniku Konkursu w ten sposób, że za najlepszą fotografię na okładkę danego numeru MPS SAD zostanie uznana fotografia, której przyznano drugie miejsce, a Zwycięzcą Konkursu zostanie autor tej fotografii.
18.    Uczestnicy, których fotografie nie znajdą się na żadnej okładce MPS SAD nie są uprawnieni do nagrody, jak również nie będą uprawnieni do wynagrodzenia za udzielenie licencji.
19.    Każdy Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej i przyznanej mu nagrodzie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
20.    Nagroda rzeczowa zostanie wręczona Zwycięzcy przez Organizatora w siedzibie Organizatora, w terminie 10 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy.
21.    Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie przez Zwycięzcę protokołu odbioru nagrody, z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej. Odmowa złożenia podpisu jest równoznaczna ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę prawa do otrzymania nagrody. W tej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
22.    Własność nagrody oraz związane z nią prawa i obowiązki, przechodzą na Uczestnika z chwilą złożenia podpisu pod protokołem odbioru nagrody, z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej.
23.    W wypadku gdy Zwycięzca uzgodni z Organizatorem, że nagroda zostanie mu przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, innego operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej, wówczas wręczenie nagrody odbędzie się bez uprzedniego podpisania przez Zwycięzcę protokołu odbioru nagrody oraz na koszt i ryzyko Zwycięzcy. Własność nagrody oraz związane z nią prawa i obowiązki przechodzą na Zwycięzcę z chwilą wydania nagrody podmiotowi zobowiązanemu do jej doręczenia Zwycięzcy.
24.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady bądź inne niezgodności nagród z informacjami podanymi na temat tych nagród, jak również nie udziela Zwycięzcom gwarancji jakości nagród.
25.    W wypadku zwrotu nagrody Organizatorowi z jakiejkolwiek przyczyny, z chwilą dokonania tego zwrotu Zwycięzca traci prawo do nagrody, a jej własność przechodzi na Organizatora.
26.    Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani na inna nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
27.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
28.    Wartość nagrody rzeczowej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, a to na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

§ 6
Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu mogą być składane wyłącznie przez Uczestników Konkursu.
2.    Reklamacja powinna zawierać dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres e-mail oraz wyraźnie wskazanie naruszonego konkretnego przepisu niniejszego Regulaminu ze szczegółowym uzasadnieniem.
3.    Reklamacja powinna być złożona wyłącznie w formie pisemnej i wysłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
4.    Reklamacja powinna być doręczona Organizatorowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu dotyczącego danego numeru MPS SAD – tj. nie później niż 14 dni po opublikowaniu danego numeru MPS SAD.
5.    Składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail lub w formie pisemnego oświadczenia wysłanego listem poleconym.
6.    Decyzja Jury Konkursu w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 7
Przerwanie Konkursu
1.    Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu w dowolnym czasie.
2.    W czasie przerwy nie będą przyjmowane nowe zgłoszenia, ani nie będą wyłaniani Zwycięzcy kolejnego etapu / kolejnych etapów Konkursu.
3.    Po wznowieniu Konkursu zgodnie z decyzją Organizatora, Konkurs będzie dotyczył jedynie tych numerów MPS SAD, w odniesieniu do których nie upłynął jeszcze termin zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
4.    W wypadku przerwy trwającej do dnia 10 maja 2016 r. Konkurs nie będzie podlegał wznowieniu, chyba że Organizator postanowi inaczej.
5.    Informacja o przerwaniu Konkursu oraz o jego wznowieniu zostanie niezwłocznie zamieszczona przez Organizatora na stronach internetowych: www.sadownictwo.com.pl, www.plantpress.pl oraz www.ogrodinfo.pl.

§ 8
Postanowienia końcowe
1.    Regulamin w formie pisemnej jest dostępny w siedzibie Organizatora, natomiast w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.plantpress.pl, www.sadownictwo.com.pl oraz www.ogrodinfo.pl.
2.    Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3.    Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora.
4.    W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika Konkursu sprzeczne z niniejszym Regulaminem,
z prawem lub z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności za działania naruszające prawa osób trzecich.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej S.A., innych operatorów pocztowych bądź firm kurierskich. Tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie
7.    i terminowość wszelkiego rodzaju przesyłek (m.in. nagród) bądź listów wysyłanych zarówno przez Organizatora, jak i przez Uczestników Konkursu, jak również za nieotrzymanie ich w wyniku np. zaginięcia, kradzieży, lub trwałego zniszczenia.
8.    Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
9.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, publikowania fotografii Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych przez Organizatora lub Partnera.
10.    Informacje dotyczące Uczestników Konkursu mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym podmiotom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa w zakresie koniecznym lub celowym do przeprowadzenia Konkursu i prowadzenia działalności marketingowej Organizatora lub Partnera.
11.    Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

Kraków, 28 maja 2015 r.
created by openform
Ogrodinfo.pl to portal ogrodniczy dla każdego producenta owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Plantatorzy znajdą tu wskazówki na temat uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz ogólne informacje z zakresu ogrodnictwa. Ogrodinfo.pl to również portal sadowniczy oraz serwis informacyjny dla właścicieli szkółek i upraw pod osłonami; to sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo bez tajemnic.

Polityka prywatności