Serwis korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. dowiedz się więcej » Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
06.06.2012

Umowa dzierżawy gruntu rolnego

MPS Sad | Rafał Pliszka, Katarzyna Budzoń-Grabek
Tagi: dzierżawa | prawo
Umowa dzierżawy gruntu rolnego zawierana jest pomiędzy wydzierżawiającym – osobą dysponującą gruntem rolnym, a dzierżawcą – podmiotem korzystającym z gruntu. Na mocy tej umowy wydzierżawiający oddaje dzierżawcy grunt do odpłatnego używania i pobierania pożytków. Dzierżawca ze swej strony zobowiązuje się uiszczać czynsz.
Najważniejsze postanowienia umowy dzierżawy gruntu rolnego to określenie stron umowy, czasu jej trwania, oznaczenie gruntu stanowiącego przedmiot umowy, wysokości i terminu płatności czynszu, dopuszczalności wypowiedzenia umowy oraz zasad rozliczenia po zakończeniu umowy. Poszczególne postanowienia umów najczęściej nie wyrażają wprost wszystkich reguł dotyczących uprawnień i obowiązków stron. Zasady umowne są wtedy automatycznie uzupełniane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Forma umowy dzierżawy
Przepisy nie narzucają stronom określonej formy zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. Warto zawrzeć ją co najmniej w formie pisemnej. Pomaga to uniknąć sporów pomiędzy stronami co do treści zawartej umowy.

Jeżeli umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z datą pewną, wówczas dzierżawcy po 3 latach dzierżawy gruntu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia użytkowanego gruntu – prawo pierwokupu. Ponadto taka forma zapewnia dzierżawcy kontynuację umowy na wypadek sprzedaży gruntu przez wydzierżawiającego. Umowa dzierżawy będzie nadal skuteczna pomiędzy nabywcą gruntu a dzierżawcą.

Przedmiot umowy dzierżawy
Warto pamiętać o dokładnym opisie dzierżawionego gruntu i zaznaczeniu stanu, w jakim ma być on oddany. W przypadku braku postanowień w umowie dzierżawca powinien zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z zasad prawidłowej gospodarki, niepogorszonym, o niezmienionym przeznaczeniu. Jeżeli w chwili wydania gruntu zawiera on już określone zasiewy, wówczas dzierżawca w takim stanie powinien pozostawić grunt po zakończeniu umowy.

Czynsz najmu
W każdej umowie dzierżawy musi znaleźć się postanowienie określające wysokość czynszu. Jeżeli w umowie nie ma ustaleń co do terminu zapłaty czynszu, wówczas powinien być on zapłacony w zwyczajowym terminie, a gdy nie można ustalić panujących zwyczajów, to za pół roku z dołu. Należy też pamiętać, że podatek rolny obciąża wydzierżawiającego, a nie najemcę. Jednak strony mogą w umowie ustalić, że podatek będzie płacony przez dzierżawcę, a nie wydzierżawiającego.

Fakt zaprzestania wykorzystywania gruntu przez dzierżawcę nie ma wpływu na obowiązek uiszczania przez niego ustalonego w umowie czynszu.

Obniżenie czynszu
Dzierżawcy przysługuje prawo do żądania obniżenia czynszu dzierżawnego w sytuacji, gdy przedmiot (grunt) ma wadę, która zmniejsza jego przydatność do umówionego użytku, np. faktyczna klasa ziemi odbiega od wskazanej w umowie. Wyjątkowo uprawnienie do żądania obniżenia czynszu aktualizuje zasiesię także wtedy, gdy przychód z przedmiotu dzierżawy ulegnie znacznemu zmniejszeniu wskutek okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności, np. z powodu klęski suszy, opadów, gradobicia. Przyjmuje się, że zmiejszenie przychodu powinno nastąpić co najmniej o połowę (istotny jest cały dochód osiągany z prowadzonego gospodarstwa, a nie wyłącznie dochód z przedmiotu dzierżawy), by móc skorzystać z uprawnienia do obniżenia czynszu. Na mocy tego postanowienia nie można też wyłączyć czynszu w całości.

Czas trwania umowy dzierżawy
Jeżeli umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, np. 5 lat, bez dodatkowych postanowień określających możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy, wówczas żadna ze stron umowy nie będzie mogła podjąć jednostronnej decyzji o jej zakończeniu. Strony mogą jednak zamieścić w umowie zawartej na czas oznaczony postanowienia o dopuszczalności wypowiedzenia, określając, w jakich sytuacjach i z zachowaniem jakich terminów strony umowy będą mogły ją wypowiedzieć.

Jeżeli natomiast umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, to zawsze istnieje możliwość jednostronnego jej wypowiedzenia. Jeżeli umowa nie odnosi się w ogóle do możliwości, sposobu i terminów wypowiedzenia, wówczas każda ze stron może wypowiedzieć umowę na jeden rok dzierżawny do przodu (rok dzierżawny to okres jednego roku liczony od dnia zawarcia umowy, choć, oczywiście, strony mogą w umowie w inny sposób określić czas trwania roku dzierżawnego). Przy czym koniec umowy musi pokrywać się z końcem roku dzierżawnego. Na przykład, jeżeli umowę zawarto 31 grudnia 2010 r., a zostanie przez dzierżawcę gruntu rolnego wypowiedziana 1 kwietnia 2012 r., to będzie ona obowiązywać aż do 31 grudnia 2013 r. W takiej sytuacji dzierżawca będzie zobowiązany płacić czynsz za kolejne półtora roku po wypowiedzeniu, bez względu na to, czy będzie faktycznie korzystać z gruntu.

Jeżeli w umowie nie określono, jak długo ma ona obowiązywać, to jest zawarta na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron na opisanych wyżej zasadach.
 
Strony mogą w umowie określić inny termin wypowiedzenia umowy. Na przykład mogą się umówić, że każdej stronie będzie przysługiwało prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wówczas umowa wypowiedziana 1 kwietnia 2 012 r. wygaśnie 1 lipca 2012 r.

Komentarze

(0 komentarz(y))
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zgłoś nadużycie

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Zamknij
created by openform
Ogrodinfo.pl to portal ogrodniczy dla każdego producenta owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Plantatorzy znajdą tu wskazówki na temat uprawy, nawożenia i ochrony roślin oraz ogólne informacje z zakresu ogrodnictwa. Ogrodinfo.pl to również portal sadowniczy oraz serwis informacyjny dla właścicieli szkółek i upraw pod osłonami; to sadownictwo, warzywnictwo i kwiaciarstwo bez tajemnic.

Polityka prywatności