Akcjonariusze Grupy Azoty Police zatwierdzili emisję akcji wspierającą realizację planów inwestycyjnych

  Grupa Azoty nagrodzona na COP24
  Planowane do pozyskania wpływy z emisji powinny wynieść ok. 1 mld zł. Środki z emisji akcji umożliwią realizację planów inwestycyjnych spółki związanych z projektem Polimery Police, jednej z największych inwestycji w historii polskiego sektora chemicznego.

  Akcjonariusze spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) w dniu 26 kwietnia 2019 roku podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda). Dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez Zarząd Spółki. Spółka planuje pozyskać w ramach oferty akcji środki w kwocie ok. 1 mld zł.

  W strukturze oferty publicznej przyjęliśmy, iż dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r., a planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r. Taki scenariusz pozwoli nam na optymalną, w zakresie terminów, realizację inwestycji. W ostatnich tygodniach ostatecznie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, a najpóźniej do końca sierpnia 2019 roku spodziewamy się podpisania umów kredytowych, aby móc ruszyć z budową kompleksu w pierwszym kwartale 2020 roku i rozpocząć jego użytkowanie w 2022 roku. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego sektora przemysłowegomówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

  Zasadniczym wydarzeniem dla rozwoju projektu (poza decyzją Akcjonariuszy w związku
  z uchwaleniem emisji akcji), był ostateczny wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. (spółki celowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupy Azoty S.A.) koncernu Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcy inwestycji. Wybór zarządu uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej PDH Polska.

  Pozytywna decyzja naszych Akcjonariuszy w zakresie podwyższenia kapitału w Grupie Azoty Police to wyraz zaufania i wsparcia, a jednocześnie kolejny ważny krok w procesie realizacji kluczowego dla rozwoju Grupy Azoty projektu inwestycyjnegododaje dr Wojciech Wardacki.

  Projekt Polimery Police pozwoli wzmocnić zaangażowanie Spółki oraz Grupy Azoty w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową oraz umożliwi dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre obecne produkty Spółki. Inwestycja będzie mieć także strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki – pozwoli istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

  Projekt oznacza m.in. poszerzenie działalności o perspektywiczny rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Zakładamy, iż dzięki planowanej inwestycji udział segmentu tworzyw sztucznych w ciągu kilku lat przynajmniej podwoi się do ponad 30 proc. skonsolidowanej sprzedaży Grupydodaje Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

  Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło także decyzje w zakresie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym GPW.

  Informacja prasowa Grupy Azoty