HumiCalc 4.0 ze świadectwem kwalifikacji stosowania w rolnictwie ekologicznym

    Innowacyjny nawóz HumiCalc 4.0 oferowany przez firmę Osadkowski SA uzyskał świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

    HumiCalc 4.0 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój sektora rolnictwa ekologicznego i stale rosnące zapotrzebowanie na produkty ekologiczne wysokiej jakości. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania oraz wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej. Produkty do stosowania w rolnictwie ekologicznym powinny sprzyjać poprawie jakości i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowaniu degradacji siedliska rolniczego. Wszystkie te wymagania spełnia wspomniany HumiCalc 4.0.

    Nawóz ten korzystnie wpływa na wzrost ilości pożytecznych mikroorganizmów glebowych oraz zwiększa mineralizację resztek pożniwnych i dostępność składników pokarmowych. Ponadto wpływa pozytywnie na wzrost systemu korzeniowego, a także zmniejsza wymywanie podstawowych makroelementów i zwiększa żyzność gleby.

    http://www.osa24.pl/eko

    informacja prasowa Osadkowski SA