Strona główna Tagi Dywidenda

dywidenda

Dywidenda WR-SRH

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach, podczas posiedzenia 24 czerwca 2013 udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie WZA przyjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok.