Strona główna Tagi Vii spotkanie producentów brzoskwini i moreli

vii spotkanie producentów brzoskwini i moreli

Siódmy raz o brzoskwiniach i morelach

Co dwa lata sadownicy zainteresowani uprawą brzoskwini i moreli są zapraszani przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach na Ogólnopolskie Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli. Odbywa się ono w Sandomierzu, na Zamku Kazimierzowskim, a współorganizatorami są Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/ Sandomierz oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. Partnerami tegorocznego, siódmego Spotkania, były Sumi Agro Poland oraz Yara.

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (4) – Bezpieczne życie pszczół

Dr inż. Joanna Klepacz-Baniak (Wydawnictwo Plantpress) przypominała o roli pszczół i innych owadów zapylających w sadach omawianych na Spotkaniu gatunków.

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (3) – Skuteczne zapłodnienie kwiatów moreli

Dr Mirosław Sitarek ( Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) przekonywał, że obfite owocowanie moreli w dużym stopniu zależy od prawidłowego zapylenia i zapłodnienia kwiatów. W przypadku sadzenia odmian obcopłodnych niezbędne jest zapewnienie im odpowiednich odmian zapylających (zapylaczy). Niespełnienie tego warunku może skutkować słabym zawiązywaniem owoców. 
 

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (5) – Utrzymanie gleby

Dr hab. Jerzy Lisek ( prof. IO,  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) przedstawił współczesne poglądy na utrzymanie gleb w sadach morelowych i brzoskwiniowych. Od 2014 r. towarowe gospodarstwa sadownicze prowadzą konwencjonalną produkcję owoców w systemie integrowanej ochrony roślin. Zwalczanie chwastów w jego ramach polega na możliwie szerokim zastąpieniu chemicznych metod regulowania zachwaszczenia (stosowanie herbicydów), niechemicznymi.
 

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (1) – Nawożenie

Dr hab. Paweł Wójcik (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) określił nawożenie mianem  jednego z czynników warunkujących wysokie plonowanie drzew oraz dobrą jakość owoców. Niewłaściwe stosowanie nawozów lub brak ich obniża zarówno wielkość , jak i jakość plonu, a drzewa stają się podatne na patogeny grzybowe, szkodniki oraz stresy środowiskowe.

VII Spotkanie Producentów Brzoskwini i Moreli (2) – Biostymulatory – nowość w technologii uprawy

Mgr Tomasz Mrowicki (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) mówił o postępie biologicznym wprowadzającym  zmiany w metodach uprawy roślin sadowniczych. W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się wdrażaniu strategii rozwoju zrównoważonego rolnictwa. W ogrodnictwie jej celem jest uzyskiwanie wysokiej jakości owoców przy braku ingerencji w równowagę biologiczną ekosystemów.

Morele o największej wytrzymałości na mróz

Liczba odmian moreli, jakie uprawia się na świecie, jest dość duża, przekracza 1500 genotypów. W krajach europejskich słynącychz produkcji tych owoców na skalę towarową uprawia się tylko około 30 odmian tego gatunku. Większość z nich nie sprawdza się jednak w naszych warunkach klimatycznych.