Każdy może uzyskać interpretację podatkową

Interpretacje indywidualne wydaje pięciu dyrektorów izb skarbowych (w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi) posiadających upoważnienie ministra finansów. Izby działają więc w jego imieniu. Do nich to każdy ogrodnik (rolnik) oraz inna osoba (np. właściciel składu węglowego) może złożyć wniosek o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie.
Sprawa powinna dotyczyć zaistniałego już stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Oznacza to, że na przykład właściciel składu węgla może zapytać o interpretację przepisów dotyczących akcyzy na węgiel, a w szczególności o to, jak wykazać, że dana osoba kupuje węgiel na użytek gospodarstwa ogrodniczego i jest zwolniona z podatku akcyzowego (jaki dokument będzie na pewno honorowany przez urząd skarbowy?). 
 
Należy pamiętać, że składając wniosek należy wyczerpująco przedstawić zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskując składa się jednocześnie oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.
 
Obowiązujący od 5 stycznia 2012 roku wzór „Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN)” można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 grudnia 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz. U. poz. 15).
 
Interpretacje ogólne
Dodać należy, że od 1 stycznia 2012 roku mamy także możliwość występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra finansów (przed 2012 rokiem nie było takiej możliwości). Kiedy wypełniamy odpowiedni wniosek? Gdy spotkamy się z różną interpretacją przepisów przez urzędy skarbowe w „takich samych stanach faktycznych” (czyli jeśli sprawa nas dotyczy i interpretacja wydana przez nasz urząd nie jest taka, jak interpretacja wydana w „takiej samej sprawie”, przez innych rząd skarbowy, wówczas możemy zwrócić się o interpretację ogólną). Na razie jednak wątpliwości budzi zwrot „takich samych stanach faktycznych”. Jeśli to pojęcie będzie przez urzędy traktowane rygorystycznie, to możemy spodziewać się małej liczby interpretacji ogólnych. 
 
Prosząc o interpretację ogólną – podobnie jak w przypadku interpretacji indywidualnych – wniosek składa się za pośrednictwem jednej z pięciu izb skarbowych. Przy czym właściwość izb została podzielona ze względu na tematykę wniosku (np. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozpatruje wnioski w zakresie CIT, akcyzy i podatku ekologicznego).
 
Wzór wniosku, na którym zwracamy się o ogólną interpretację podatkową (ORD-OG), znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORD-OG) oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. z 2011 r. nr 296, poz. 1756).
 
Opłata i wyjątek
W celu uzyskania odpowiedzi należy wypełnić wniosek o wydanie interpretacji (zarówno indywidualnej, jak i ogólnej), wysłać go do właściwej miejscowo izby skarbowej oraz uiścić opłatę. Ta jest pobierana od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Obecnie wynosi 40 zł (w przypadku kilku stanów prawnych odpowiednio więcej). Opłatę należy uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku (art. 14f § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa) gotówką (w kasie) lub na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji. Na odpowiedź czekamy trzy miesiące.
 
Uwaga! Opłata za wydanie interpretacji podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku wydania interpretacji ogólnej. Zwrot opłaty następuje w terminie 7 dni od dnia opublikowania interpretacji ogólnej.
 
Katarzyna Rosińska, redakcja Hasła Ogrodniczego

Related Posts

None found

Poprzedni artykułUbędzie gospodarstw
Następny artykułRuchomy, ale pewny dach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.