765×200-prenumerata-mpssad-2020

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w I półroczu 2016 r.

Badaniem koniunktury (komunikat GUS z 31.10.2016) zostały objęte gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowana próba gospodarstw indywidualnych (25,5 tys.) o wielkości ekonomicznej1 powyżej 4 tys. euro (tj. powyżej 15,6 tys. zł.).
W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2016 r. Należy zauważyć, że oceny rolników dotyczące zmian jakie zaszły w I półroczu 2016 r. były nadal negatywne, ale najmniej pesymistyczne w zestawieniu z wynikami trzech poprzednich edycji badania.
 
W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w II półroczu 2015 r., rolnicy korzystniej ocenili zarówno zmiany ogólnej sytuacji prowadzonych przez siebie gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej, jak również zapotrzebowania na produkty rolne wytwarzane w badanych gospodarstwach rolnych. Niestety bardziej negatywne opinie dotyczyły prognozowanych zmian opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne w II półroczu 2016 r. 
 
Najmniej pesymistyczne opinie wyrażali użytkownicy gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej użytków rolnych, ukierunkowanych na produkcję roślinną, w szczególności prowadzący uprawy pod osłonami, uprawę buraków cukrowych oraz warzyw gruntowych. Dodatnie saldo odpowiedzi (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi) odnotowano w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu, w szczególności drobiu z przeznaczeniem na produkcję jaj. Z analizy odpowiedzi wynika, że najgorzej swoją sytuację oceniali rolnicy prowadzący plantacje drzew i krzewów owocowych oraz hodowcy bydła mlecznego.
 
W opinii rolników w II półroczu 2016 r. należy spodziewać się pogorszenia opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach rolnych. Odnotowano jednak bardziej optymistyczne opinie niż w tym samym okresie 2015 r. Najwięcej pesymizmu wykazywały gospodarstwa prowadzące plantacje drzew i krzewów owocowych, uprawy rzepaku i rzepiku oraz chów drobiu rzeźnego.
za: GUS
pg 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię