SAPARD

  29 czerwca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie nr 1268/99 Rady (Wspólnot Europejskich) dotyczące pomocy finansowej Unii Europejskiej dla działań przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 10 krajach kandydujących na członków Wspólnoty. Efektem prac Rady jest program znany powszechnie pod nazwą SAPARD (skrót od angielskiego terminu Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development, czyli Specjalny Program Przedakcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich). Ma on pomóc rozwiązać problemy strukturalne polskiej wsi i rolnictwa oraz nauczyć nas, jak w przyszłości wykorzystywać unijne fundusze. Do objęcia pomocą kwalifikują się następujące działania, z których kraje starające się o członkostwo muszą wybrać własne priorytety (te wstępnie wybrane przez nasz kraj wyróżniliśmy):
  - inwestycje w gospodarstwach rolnych;
  - poprawa sytuacji przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybołówstwa;
  - poprawa struktur kontroli jakości weterynaryjnej i fitosanitarnej;
  - rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej (w gospodarstwach rolnych) na wsi w celu zapewnienia alternatywnego dochodu;
  - wspieranie metod produkcji rolniczej służących ochronie środowiska naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego;
  - tworzenie grup producenckich;
  - stworzenie systemu zastępstw i usług w zakresie zarządzania gospodarstwami (co umożliwi rolnikom wyjazd na dłuższe szkolenie czy urlop);
  - odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich;
  - poprawa wartości użytkowej oraz scalanie gruntów;
  - tworzenie i uaktualnianie rejestru gruntów;
  - doskonalenie szkolenia zawodowego;
  - rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich;
  - gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie;
  - leśnictwo (w tym zalesianie terenów rolniczych, inwestycje w prywatnych gospodarstwach leśnych oraz przetwórstwo i marketing produktów leśnych);
  - pomoc techniczna na rzecz działań wymienionych powyżej (np. ekspertyzy wspierające przygotowywanie i monitorowanie programów czy kampanie informacyjne).
  Za opracowanie Programu Operacyjnego — projektu programu SAPARD dla Polski — odpowiedzialne jest w naszym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.* Po zaakceptowaniu tego dokumentu przez UE możliwe będzie od początku roku 2000 stopniowe uruchamianie szczegółowych programów dla rolników, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Uzyskanie konkretnych środków finansowych uzależnione będzie jednak od przedstawienia przez zainteresowane osoby i instytucje planów inwestycyjnych, zgodnych z założeniami Programu Operacyjnego.
  SAPARD opiera się na zasadzie współfinansowania. Oznacza to, że wkład UE w realizację programu nie może przekroczyć 75% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe 25% musi pochodzić z polskich środków publicznych (z budżetu państwa i budżetów samorządowych). Dodatkowe zastrzeżenia dotyczą tego, czy finansowane przedsięwzięcie przynosi inwestorowi bezpośredni dochód — jeżeli tak, to dofinansowanie ze środków publicznych może pokryć do 50% kosztów, z czego maksymalnie 75% może pochodzić ze środków Unii.
  Do pełnienia funkcji płatniczej (zatwierdzania i dokonywania płatności na rzecz beneficjantów, prowadzenia księgowości wypłat, sprawozdawczości finansowej oraz kontroli przyznawania i wykorzystywania środków finansowych) MRiRW wyznaczyło Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która działać będzie poprzez swoje wojewódzkie ośrodki regionalne. Aby umożliwić władzom samorządowym i instytucjom lokalnym większy udział w decydowaniu o podziale środków, przewidziane jest stworzenie komitetów regionalnych, które będą ustalać kryteria oceny projektów i decydować o kierowaniu tych formalnie poprawnych do realizacji.
  W opublikowanym 20 lipca projekcie budżetu UE na realizację programu SAPARD przewidziano następujące roczne limity (w latach 2000–2006) funduszy dla poszczególnych krajów kandydujących: Bułgaria — 52,124 mln EUR; Czechy — 22,063 mln EUR; Estonia — 12,137 mln EUR; Węgry — 38,054 mln EUR; Litwa — 29,829 mln EUR; Łotwa — 21,848 mln EUR; Polska — 168,683 mln EUR; Rumunia — 150,683 mln EUR; Słowenia — 6,337 mln EUR; Słowacja — 18,289 mln EUR. Warto zauważyć, że Polska z ponad 168 mln Euro pomocy rocznie może być największym beneficjantem programu SAPARD.

  Na podstawie materiałów informacyjnych MRiGŻ, ARiMR, FAPA oraz londyńskiego Institute for European Environmental Policy
  * — od 26.10.99 r. nazwa MRiGŻ

  29 czerwca ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie nr 1268/99 Rady (Wspólnot Europejskich) dotyczące pomocy finansowej Unii Europejskiej dla działań przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w 10 krajach kandydujących na członków Wspólnoty. Efektem prac Rady jest program znany powszechnie pod nazwą SAPARD (skrót od angielskiego terminu Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development, czyli Specjalny Program Przedakcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich). Ma on pomóc rozwiązać problemy strukturalne polskiej wsi i rolnictwa oraz nauczyć nas, jak w przyszłości wykorzystywać unijne fundusze. Do objęcia pomocą kwalifikują się następujące działania, z których kraje starające się o członkostwo muszą wybrać własne priorytety (te wstępnie wybrane przez nasz kraj wyróżniliśmy):
  – inwestycje w gospodarstwach rolnych;
  – poprawa sytuacji przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybołówstwa;
  – poprawa struktur kontroli jakości weterynaryjnej i fitosanitarnej;
  – rozwój i różnicowanie działalności gospodarczej (w gospodarstwach rolnych) na wsi w celu zapewnienia alternatywnego dochodu;
  – wspieranie metod produkcji rolniczej służących ochronie środowiska naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego;
  – tworzenie grup producenckich;
  – stworzenie systemu zastępstw i usług w zakresie zarządzania gospodarstwami (co umożliwi rolnikom wyjazd na dłuższe szkolenie czy urlop);
  – odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich;
  – poprawa wartości użytkowej oraz scalanie gruntów;
  – tworzenie i uaktualnianie rejestru gruntów;
  – doskonalenie szkolenia zawodowego;
  – rozwój i doskonalenie infrastruktury na obszarach wiejskich;
  – gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie;
  – leśnictwo (w tym zalesianie terenów rolniczych, inwestycje w prywatnych gospodarstwach leśnych oraz przetwórstwo i marketing produktów leśnych);
  – pomoc techniczna na rzecz działań wymienionych powyżej (np. ekspertyzy wspierające przygotowywanie i monitorowanie programów czy kampanie informacyjne).
  Za opracowanie Programu Operacyjnego — projektu programu SAPARD dla Polski — odpowiedzialne jest w naszym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.* Po zaakceptowaniu tego dokumentu przez UE możliwe będzie od początku roku 2000 stopniowe uruchamianie szczegółowych programów dla rolników, przedsiębiorców oraz samorządów lokalnych. Uzyskanie konkretnych środków finansowych uzależnione będzie jednak od przedstawienia przez zainteresowane osoby i instytucje planów inwestycyjnych, zgodnych z założeniami Programu Operacyjnego.
  SAPARD opiera się na zasadzie współfinansowania. Oznacza to, że wkład UE w realizację programu nie może przekroczyć 75% ogólnych kosztów inwestycji. Pozostałe 25% musi pochodzić z polskich środków publicznych (z budżetu państwa i budżetów samorządowych). Dodatkowe zastrzeżenia dotyczą tego, czy finansowane przedsięwzięcie przynosi inwestorowi bezpośredni dochód — jeżeli tak, to dofinansowanie ze środków publicznych może pokryć do 50% kosztów, z czego maksymalnie 75% może pochodzić ze środków Unii.
  Do pełnienia funkcji płatniczej (zatwierdzania i dokonywania płatności na rzecz beneficjantów, prowadzenia księgowości wypłat, sprawozdawczości finansowej oraz kontroli przyznawania i wykorzystywania środków finansowych) MRiRW wyznaczyło Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która działać będzie poprzez swoje wojewódzkie ośrodki regionalne. Aby umożliwić władzom samorządowym i instytucjom lokalnym większy udział w decydowaniu o podziale środków, przewidziane jest stworzenie komitetów regionalnych, które będą ustalać kryteria oceny projektów i decydować o kierowaniu tych formalnie poprawnych do realizacji.
  W opublikowanym 20 lipca projekcie budżetu UE na realizację programu SAPARD przewidziano następujące roczne limity (w latach 2000–2006) funduszy dla poszczególnych krajów kandydujących: Bułgaria — 52,124 mln EUR; Czechy — 22,063 mln EUR; Estonia — 12,137 mln EUR; Węgry — 38,054 mln EUR; Litwa — 29,829 mln EUR; Łotwa — 21,848 mln EUR; Polska — 168,683 mln EUR; Rumunia — 150,683 mln EUR; Słowenia — 6,337 mln EUR; Słowacja — 18,289 mln EUR. Warto zauważyć, że Polska z ponad 168 mln Euro pomocy rocznie może być największym beneficjantem programu SAPARD.

  Na podstawie materiałów informacyjnych MRiGŻ, ARiMR, FAPA oraz londyńskiego Institute for European Environmental Policy
  * — od 26.10.99 r. nazwa MRiGŻ

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułKWIACIARSKIE TOURNÉE
  Następny artykułNTV’99 – MAŁE KROKI NA DRODZE POSTĘPU cz. 1

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.