WNIOSKI Z III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI OGRODNICZEJ

  Konferencja ta poświęcona była (czyt. HO 1, 2/2001) problemom polskiego ogrodnictwa związanym z przystępowaniem Polski do Unii Europejskiej. W długiej i ożywionej dyskusji nikt nie kwestionował konieczności przystąpienia do UE. Wskazywano jedynie na wypływające z tego faktu korzyści oraz pojawiające się zagrożenia dla naszego ogrodnictwa.

  Opierając się na wystąpieniach prelegentów oraz dyskusji można uznać, że polskie problemy (szczegóły dostępne w siedzibie Krajowego Forum Ogrodniczego na AR w Lublinie) są już dobrze znane i nie trzeba ich szerzej opracowywać, a jedynie szybko i konsekwentnie rozwiązywać z pomocą władz.
  Na podstawie materiałów z dwóch ostatnich konferencji lubelskich oraz tez opracowanych przez: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, prof. J. Wawrzyniaka i prof. Z. Przybylskiego (członkowie Krajowego Forum Ogrodniczego), zarządy Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Związku Sadowników Mazowsza i Stowarzyszenia Producentów Owoców „Powiśle” sformułowano następujące wnioski wraz z propozycjami ich realizacji skierowanymi do organów sejmowych, senackich i rządowych oraz instytucji naukowych i organizacji społeczno-zawodowych.

  A. Senacka i Sejmowa Komisja Rolnictwa
  Na forum Senatu i Sejmu należy wspierać projekty rządu, instytucji i organizacji ogrodniczych dotyczące rozwoju nowoczesnego ogrodnictwa w Polsce, uznając to za jeden z priorytetowych problemów do pilnego rozwiązania przed przystąpieniem naszego kraju do UE.

  B. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  1. Pilnie potrzebna jest strategia rozwoju ogrodnictwa, w której trzeba określić kierunki produkcji i zagospodarowania owoców, warzyw i innych produktów ogrodniczych. W ramach tej strategii należy określić kierunki modernizacji produkcji ogrodniczej dostosowanej do wymagań UE, koszty tej modernizacji i źródła ich pokrycia. Może to być podstawowy warunek do uzyskania środków pozabudżetowych, głównie z UE. MRiRW winno wystąpić z propozycją do kompetentnych osób i instytucji o opracowanie takiego programu na najbliższe lata.
  2. Niezależnie od tego programu, trzeba na bieżąco, ze środków budżetowych, przeznaczać dotacje i preferencyjne kredyty na unowocześnienie produkcji ogrodniczej, rozwój przechowalnictwa oraz infrastruktury handlowej. Potrzeby i priorytety w tym zakresie mogą określić organizacje ogrodnicze oraz Krajowe Forum Ogrodnicze.
  3. Proponuje się zasadnicze zmiany w przygotowaniu fachowców. Na przykład w ośrodkach doradztwa rolniczego lub przy powstających rynkach hurtowych powinno się powołać specjalistów do spraw doradztwa dla gospodarstw ogrodniczych zamierzających unowocześniać swoją produkcję.
  4. Pilnym zadaniem jest uporządkowanie handlu naszymi produktami ogrodniczymi na rynku krajowym i zagranicznym. Trzeba określić podmioty czy organizacje, które w pierwszym rzędzie winny otrzymać wsparcie finansowane z budżetu państwa czy UE. Należałoby ustalić lub określić lidera w eksporcie produktów ogrodniczych.
  5. Możliwie szybko trzeba przystąpić do poprawy organizacji i zwiększenia zakresu handlu, głównie z krajami wschodniej Europy. Wstępny etap organizacji leży w gestii MRiRW.
  6. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia winno się rozpocząć działania w zakresie szeroko zakrojonej promocji krajowych produktów ogrodniczych w środkach masowego przekazu. Trzeba się zastanowić, jakie mają być formy tej promocji oraz źródła pokrycia jej kosztów. Pomocy w tym zakresie mogą udzielić eksperci Krajowego Forum Ogrodniczego oraz niektórych organizacji ogrodniczych.
  7. Należy rozwijać i wspierać badania nad pozostałościami szkodliwych substancji w owocach i warzywach produkcji krajowej oraz importowanych z zagranicy.

  C. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Warzywnictwa, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Katedry Sadownictwa, Warzywnictwa, Roślin Ozdobnych i Ekonomiki Ogrodnictwa oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa
  1. Instytucje te powinny brać udział w opracowaniu programu rozwoju ogrodnictwa w Polsce w najbliższych latach, zgodnie z wymaganiami UE i według założeń przedstawionych przez MRiRW.
  2. Należy pomóc w przygotowaniu kadry fachowców mogących udzielać porad i pomocy gospodarstwom przystępującym do unowocześniania produkcji, między innymi w oparciu o środki finansowe z budżetu państwa czy UE.
  3. Powinno się prowadzić badania z zakresu unowocześniania produkcji i sprzedaży produktów ogrodniczych, których wyniki znajdą natychmiastowe zastosowanie w praktyce ogrodniczej.

  D. Państwowy Zakład Higieny, Instytut Żywności i Żywienia, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Ochrony Roślin
  1. Konieczne jest rozwijanie badań nad szkodliwymi pozostałościami w krajowych owocach i warzywach oraz ważniejszych gatunkach importowanych z różnych krajów.
  2. Należy pomagać przy organizacji promocji polskich produktów ogrodniczych, zwłaszcza owoców i warzyw jako bezpiecznych dla zdrowia konsumentów.

  E. Komitet Badań Naukowych
  1. Trzeba zwiększyć środki finansowe na prowadzenie badań z zakresu nowoczesnej produkcji i sprzedaży produktów ogrodniczych oraz na badania szkodliwych pozostałości w owocach i warzywach.
  2. Należy wspierać finansowo promocje polskich produktów ogrodniczych w kraju i za granicą.

  F. Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej
  1. Nadal powinno się wspierać rozwój ogrodniczych grup producenckich w naszym kraju. Należałoby określić warunki, jakie trzeba spełnić, aby możliwie szybko uzyskać pomoc finansową ze środków, zwłaszcza pozabudżetowych. W najbliższym czasie warto zorganizować seminarium dla członków już istniejących grup czy spółek producentów z całego kraju, w celu określenia warunków i wymogów, zwłaszcza do uzyskania środków i pomocy ze strony skarbu państwa oraz UE.

  G. Polska Federacja Ogrodnicza
  1. Powinna wziąć udział w opracowaniu programu rozwoju ogrodnictwa w najbliższych latach.
  2. Należy współdziałać w ważniejszych negocjacjach z UE z zakresu ogrodnictwa.
  3. Konieczne jest zorganizowanie spotkania na szczeblu krajowym, na którym należałoby przedyskutować sytuację w przemyśle owocowo-warzywnym oraz formy współpracy tej branży z producentami owoców i warzyw.

  H. Główny Urząd Statystyczny
  Ponownie składamy wniosek, aby w spisie rolnym uwzględnić charakter sadów i plantacji, określić, jaką powierzchnię zalicza się do nietowarowych (przydomowych), a jaką do towarowych sadów oraz plantacji roślin jagodowych i warzyw. Potrzebny też jest podział towarowych sadów i plantacji na różne stopnie pod względem intensywności, na przykład zależnie od liczby roślin na jednostce powierzchni.

  Related Posts

  None found

  Poprzedni artykułWYSTAWA ”ZIELEŃ TO ŻYCIE” JUŻ WKRÓTCE!
  Następny artykułCENY ŚRODKÓW PRODUKCJI W 2000 ROKU

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.