Szacunkowe normy dochodu czy księgi podatkowe?

Pytania Czytelników kierowane w ostatnim czasie do naszej redakcji świadczą o tym, że interpretacja prawa regulującego opodatkowanie działów specjalnych produkcji rolnej budzi wiele wątpliwości. Okazuje się również, że w różnych rejonach kraju ogrodnicy prowadzący uprawy w szklarniach są w tym względzie różnie traktowani przez urzędy skarbowe. Zdarzają się i takie przypadki, że ogrodnicy z sąsiednich województw, prowadzący takie same uprawy w szklarniach o podobnej powierzchni, są rozliczani inaczej — jedni na podstawie norm szacunkowych, innym odmówiono ustalenia dochodu na podstawie norm szacunkowych.

 

Dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie naszym Czytelnikom kilku wątpliwości, między innymi:

  • Czy formę opodatkowania działów specjalnych wybiera ogrodnik i rozlicza się na podstawie norm szacunkowych albo prowadzi księgi rachunkowe? Czy forma opodatkowania jest uzależniona od wielkości produkcji, a w związku z tym — od uzyskiwanego przychodu i, jeśli tak, to na jakiej podstawie jest obliczany przychód?
  • Czy ogrodnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy wybrali formę opodatkowania na zasadzie szacunkowych norm przychodów, po przekroczeniu za poprzedni rok podatkowy przychodu netto o równowartości 800 tys. euro są zobowiązani do prowadzenia rachunkowości (i w jakiej formie), czy też przepis ten dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą — a więc nie odnosi się do działów specjalnych produkcji rolnej?
  • Jaka stawka podatku dochodowego obowiązuje ogrodników posiadających działy specjalne produkcji rolnej, którzy prowadzą księgi rachunkowe?
  • Czy ogrodnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, którzy nie są podatnikami VAT (rolnicy ryczałtowi), mają obowiązek prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji sprzedaży?

Poniżej publikujemy odpowiedź, jakiej nam udzielono.

(red.)

 

W odpowiedzi na pytania w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą — zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych — jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (). Natomiast stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy działem specjalnym produkcji rolnej są, między innymi, uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych, uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro (czyt. też HO 12/2005 — red.).

W myśl art. 2 ust. 3a nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego” określa, jakiego rodzaju uprawy, hodowle i chów zwierząt — z uwagi na ich rozmiary — nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej.

Podstawę opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej, zgodnie z uregulowaniami art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dochód ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Należy również zaznaczyć, że osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o rzeczywiste przychody i koszty, pod warunkiem prowadzenia ksiąg, o których mowa w art. 15. Wyboru sposobu ustalania dochodu z tego źródła — tj. na podstawie ksiąg bądź norm szacunkowych dochodu — dokonuje sam podatnik. Jednakże możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła. Należy mieć bowiem na uwadze przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.). W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2, przepisy wyżej wymienionej ustawy mają obowiązek stosować osoby fizyczne — w tym prowadzące działalność rolniczą — jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. Wielkość wyrażoną w euro — stosownie do art. 3 ust. 3 powołanej ustawy — przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. Jeżeli natomiast podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, to w myśl art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Z powołanych przepisów wynika, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie prowadzi ksiąg. W sytuacji, gdy podatnik — wypełniając obowiązek nałożony przez art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości — prowadzi księgi rachunkowe, dochód z tego źródła jest ustalany na podstawie tych ksiąg.

Jednocześnie należy wskazać, że osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie ksiąg rachunkowych, opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co do wątpliwości dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przez rolników ryczałtowych — w świetle ustawy z 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) — należy wyjaśnić, że z obowiązku wystawienia faktur VAT oraz prowadzenia ewidencji dostaw i nabycia towarów i usług są zwolnieni — stosownie do art. 117 pkt 1 i 2 ustawy — między innymi rolnicy ryczałtowi. Podmioty te nie mają jednak prawa do obniżania podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością opodatkowaną oraz do otrzymania zwrotu podatku. Jedynie w przypadku dokonywania dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, rolnikowi ryczałtowemu — zgodnie z art. 115 ustawy — przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem; kwota zryczałtowanego zwrotu wypłacana jest rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Należy wyjaśnić, że jak stanowi art. 116 ustawy, w takim przypadku podatnik VAT dokumentuje dokonaną transakcję, wystawiając w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR.

Anna Adamkiewicz
p.o. zastępcy dyrektora
Biura Komunikacji Społecznej
Ministerstwa Finansów

Related Posts

None found

Poprzedni artykułANTURIUM PO HOLENDERSKU (CZ. II)
Następny artykułWokół akcyzy na mazut dla ogrodników

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.