PIORiN: Informacja dla podmiotów eksportujących jabłka do Chin i Wietnamu – przypomnienie

Wietnam
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1616), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały uregulowania dotyczące „rejestru eksporterów”. Procedura dotycząca rejestracji podmiotów prowadzących uprawę, wytwarzanie, sortowanie, pakowanie i składowanie lub wyprowadzanie określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów została szczegółowo określona w art. 19a zmienianej ustawy o ochronie roślin.

Podmioty, które dotychczas znajdowały się w wykazach podmiotów prowadzących uprawę roślin lub wytwarzające, pakujące, sortujące, składujące lub wyprowadzające rośliny, produkty roślinne lub przedmioty prowadzonych przez PIORiN na potrzeby eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego wymagającego wpisu takich podmiotów do rejestru stały się podmiotami wpisanymi do rejestru prowadzonego na podstawie art. 19a ust. 1. Stosowanie do art. 7 ust 1 wymienionej ustawy z dnia 20 lipca 2016 r. podmioty te są obowiązane do przekazania właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr eksporterów informacji, o których mowa:

1. w art. 19 ust. 3 pkt. 1 lit. a-d zmienianej ustawy tj.:

  • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu,
  • rodzaj prowadzonej działalności,
  • nazwę botaniczną roślin lub nazwę produktów roślinnych lub przedmiotów, które są  uprawiane, wytwarzane, pakowane, sortowane, składowane lub wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot, ze wskazaniem tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które będą wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z określeniem miejsca ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania oraz określeniem państwa trzeciego, do którego będą one wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane,
  • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem

2. oświadczenia o znajomości wymagań importowych państwa trzeciego i zobowiązania do bieżącej aktualizacji znajomości tych wymagań, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 1 lit. e zmienianej ustawy w zakresie w jakim nie zostały do tej pory przekazane przez ww. podmioty lub wymagają one aktualizacji.

Powyższe informacje zarejestrowany podmiot jest zobowiązany przekazać do dnia 1 marca 2019 r.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa – dane adresowe dostępne tutaj: piorin.gov.pl/wiorin/

Źródło: piorin.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię