NOWE I ZNOWELIZOWANE

  W ostatnich miesiącach wprowadzono wiele nowych aktów prawnych oraz znowelizowano już obowiązujące:

  25 marca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" (Dz. U. nr 68, poz. 600);

  26 marca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 marca 2005 r. w sprawie wzorów wnios-ków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzoru wniosku o zmianę specyfikacji (Dz. U. nr 60, poz. 525);

  5 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. Nr 58, poz. 509);

  11 kwietnia — ustawa z 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 78, poz. 682);

  12 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. nr 60,
  poz. 526);

  14 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. nr 68, poz. 599);

  19 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 68, poz. 603);

  19 kwietnia — rozporządzenie ministra finansów z 19 kwietnia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 76, poz. 665);

  21 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. nr 74, poz. 657);

  28 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. nr 76, poz. 669);

  28 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. nr 76, poz. 670);

  29 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. nr 80, poz. 702);

  30 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 81, poz. 715);

  10 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 92, poz. 770);

  16 maja — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (Dz. U. nr 88, poz. 748);

  18 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 86, poz. 736);

  19 maja — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U.
  nr 88, poz. 752);

  25 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 93,
  poz. 781);

  25 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 93, poz. 780);

  2 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006" (Dz. U. nr 96, poz. 818);

  7 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. nr 99, poz. 831);

  8 czerwca — rozporządzenie ministra zdrowia z 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. nr 100, poz. 840);

  15 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych (Dz. U. nr 95, poz. 801);

  16 czerwca — rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 106, poz. 891);

  16 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego" (Dz. U. nr 106, poz. 899);

  22 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. nr 99, poz. 829);

  23 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. nr 88, poz. 749).

  23 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. nr 100, poz. 839);

  1 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. nr 99, poz. 830);

  1 lipca — rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 106, poz. 892);

  6 lipca — rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 910);

  6 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne (Dz. U. nr 109, poz. 915);

  7 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 110, poz. 933);

  12 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem" (Dz. U. nr 127, poz. 1065);

  23 lipca — (z wyjątkiem 1 pkt 2 lit. a, e i f, które wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2006 r.) — rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. nr 108, poz. 907).

  W ostatnich miesiącach wprowadzono wiele nowych aktów prawnych oraz znowelizowano już obowiązujące:


  25 marca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 marca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania “Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” (Dz. U. nr 68, poz. 600);


  26 marca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 marca 2005 r. w sprawie wzorów wnios-ków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzoru wniosku o zmianę specyfikacji (Dz. U. nr 60, poz. 525);


  5 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz. U. Nr 58, poz. 509);


  11 kwietnia — ustawa z 11 marca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 78, poz. 682);


  12 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. nr 60,
  poz. 526);


  14 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 31 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. nr 68, poz. 599);


  19 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 68, poz. 603);


  19 kwietnia — rozporządzenie ministra finansów z 19 kwietnia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. nr 76, poz. 665);


  21 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. nr 74, poz. 657);


  28 kwietnia — rozporządzenie ministra polityki społecznej z 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. nr 76, poz. 669);


  28 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. nr 76, poz. 670);


  29 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. nr 80, poz. 702);


  30 kwietnia — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. nr 81, poz. 715);


  10 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 92, poz. 770);


  16 maja — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz metod analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej (Dz. U. nr 88, poz. 748);


  18 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. nr 86, poz. 736);


  19 maja — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U.
  nr 88, poz. 752);


  25 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 93,
  poz. 781);


  25 maja — rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 93, poz. 780);


  2 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. nr 96, poz. 818);


  7 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. nr 99, poz. 831);


  8 czerwca — rozporządzenie ministra zdrowia z 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących pobierania próbek żywności oraz metod analitycznych stosowanych w badaniach dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. nr 100, poz. 840);


  15 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 maja 2005 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt naczelnych (Dz. U. nr 95, poz. 801);


  16 czerwca — rozporządzenie Rady Ministrów z 4 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 106, poz. 891);


  16 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania “Wsparcie doradztwa rolniczego” (Dz. U. nr 106, poz. 899);


  22 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz. U. nr 99, poz. 829);


  23 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach (Dz. U. nr 88, poz. 749).


  23 czerwca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. nr 100, poz. 839);


  1 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. nr 99, poz. 830);


  1 lipca — rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 106, poz. 892);


  6 lipca — rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 910);


  6 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne (Dz. U. nr 109, poz. 915);


  7 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 czerwca 2005 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 110, poz. 933);


  12 lipca — rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania “Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem” (Dz. U. nr 127, poz. 1065);


  23 lipca — (z wyjątkiem 1 pkt 2 lit. a, e i f, które wchodzą w życie z dniem 16 grudnia 2006 r.) — rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. nr 108, poz. 907).

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Wpisz treść komentarza
  Wpisz swoje imię

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.