Państwo kupi chryzantemy. Za ile?

10735
Astroid
W poniedziałek 2 listopada późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy ono pomocy dla producentów chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z zamknięciem cmentarzy.

Jak można w nim przeczytać: „Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, (…) posiadaczowi co najmniej 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku (…) lub 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku”. Wsparcie finansowe będzie udzielone podmiotom, które są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, „któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19”. Stawka pomocy w wypadku chryzantemy doniczkowej wynosi 20 zł za sztukę, a ciętych kwiatów chryzantem – 3 zł za sztukę.
Wnioski o pomoc należy złożyć do piątku, 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję. We wniosku posiadacz chryzantem powinien podać m.in. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę; PESEL albo NIP, a w wypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany; numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej; miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem; oświadczenie, że posiadacz chryzantem ubiegający się o pomoc jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19; inne oświadczenia związane z wnioskowaną pomocą.
Zgodnie z rozporządzeniem, chryzantemy nieodebrane w terminie do 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje, ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady. Następnie, posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do 30 listopada br., potwierdzenia odbioru, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Jak napisano w rozporządzeniu, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać. W tym przypadku podmioty te na formularzu udostępnionym przez Agencję mają czas do 12 listopada br. by złożyć swoje zgłoszenie do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. W przypadku zgłoszenia, kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Related Posts

None found

Poprzedni artykułNowe stawki opłat pobieranych przez PIORiN
Następny artykuł„Program dla Szkół” – ważne dla dostawców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.