765×200-prenumerata-mpssad-2020

ARiMR poręczy spłaty kredytów dla studentów ze wsi

ARiMR udziela poręczeń spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów pochodzących ze wsi. Chodzi o kredyt studencki, który pozwala na finansowanie wydatków podczas nauki. Z pomocy już skorzystało ponad 5 tys. osób.

System kredytów studenckich został uruchomiony w 1998 r., jest przeznaczony dla osób pochodzących z najbiedniejszych rodzin, czyli m.in. dla studentów pochodzących z terenów wiejskich. O kredyt studencki mogą starać się wszyscy studenci, w tym doktoranci, bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Wnioski o kredyt można składać w bankach do 15 listopada każdego roku.
 
Kredyty studenckie udzielane są przez banki z ich własnych środków, dlatego wymagają one zabezpieczenia jego spłaty m.in. w formie poręczenia. Agencji udziela poręczeń dla młodzieży wiejskiej w wysokości do 80 lub do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta – poinformuje Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.
 
Od 2010 r. Agencja może poręczyć spłatę 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 zł. Poręczenia są bezpłatne i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.
 
Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Takimi bankami są: Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank, który powstał z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.
 
Student, który stara się o uzyskanie poręczenia z ARiMR powinien w wybranym oddziale jednego z tych banków złożyć stosowny wniosek, dokument o dochodach rodziny, jak również zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi. Konieczne jest też ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.
 
Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.
 
Od 2001 r. skorzystało z takiej pomocy 5148 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w wysokości 71,9 mln zł.
 
Maksymalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do ubiegania się o kredyt studencki wynosiła w roku akademickim 2011/2012 2.100 zł, natomiast wysokość dochodu na osobę na rok 2012/2013 zostanie ogłoszona w grudniu 2012 r.
 
Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł.
 
Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od ukończenia studiów, a liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat. Od roku akademickiego 2010/2011 jest możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub w przypadku losowym, uniemożliwiającym spłatę kredytu.

Ponadto istnieje możliwość umorzenia części kredytu w wysokości 20 proc. kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni.
 
Więcej o poręczeniach ARiMR i kredycie studenckim na stronie www.arimr.gov.pl.

Źródło:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię