Młody Rolnik 2023 – ruszył nabór. Sprawdź za co można otrzymać punkty kwalifikacyjne?

Pieniądze dla rolników
W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza po raz pierwszy przeprowadzi nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór wniosków w ramach programu Młody rolnik rozpoczyna się już jutro, sprawdzamy zatem wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać fundusze oraz tegoroczną punktację, wg której ustalana będzie klasyfikacja do naboru.

Dla programu Premie dla młodych rolników (w tym roku beneficjenci otrzymają po 200 tysięcy złotych) określono szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy, w tym kryteria wyboru operacji. Wzorem poprzednich lat ocena wniosków dokonywana będzie według konkretnych kryteriów. Sprawdźmy więc, co będzie podlegało ocenie, ile będzie można zdobyć punktów i na co warto zwrócić uwagę aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp. Kryteria wyboru Liczba pkt. Uwagi
1. Powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym max 3 Przy ustalaniu liczby punktów za powierzchnię UR w gospodarstwie bierze się pod uwagę powierzchnię UR, które najpóźniej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy będą stanowiły przedmiot własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z ZWRSP lub od JST, dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Punkty przyznaje się za powierzchnię UR powyżej średniej krajowej albo wojewódzkiej w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego.
2. Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności 1-4 Punkty przyznaje się w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu pracy.Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Punkty przyznawane w ramach tego kryterium wyboru nie sumują się.

3. Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność
a młodym rolnikiem:
 

 

 

 

Punkty są przyznawane za różnicę wieku pomiędzy osobą fizyczną przekazującą gospodarstwo w całości i na własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej a wnioskodawcą/ młodym rolnikiem, przy czym własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha.
a) powyżej 15 do 25 lat 3
b) powyżej 25 lat 5
4. Przejmowanie gospodarstwa w całości 4 Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
5. Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:  

 

Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa. Punkty przyznawane w ramach tego kryterium sumują się.Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Kryteria wyboru operacji.
a)    unijnym systemie jakości 2
a)    unijnym systemie jakości – rolnictwo ekologiczne 4
b)   krajowym systemie jakości 1
6. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym max 3 Punkty przyznaje się za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500 euro.
7. Prowadzenie produkcji zwierzęcej 2 Punkty przyznaje się, jeśli co najmniej 50% wyliczonej w biznesplanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej.
8. Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy 1 Punkty przyznaje się, jeśli w dniu złożenia WOPP dana osoba jest domownikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych, lub zarejestrowanym bezrobotnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 7 punktów.

W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę. W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia UR w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni UR.

W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazały w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

Opracowanie: Oskar Wysocki, CDR Oddział w Poznaniu

Related Posts

None found

Poprzedni artykułZbuduj silne i wydajne korzenie w truskawkach – dr Zbigniew Jarosz
Następny artykułEkoschematy 2023: Dołączenie pofermentu do działania Wymieszanie obornika na gruntach ornych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.