Wdrażanie PROW 2014–2020 podczas stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po to, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

W każdym przypadku, gdy jest to możliwe, w szczególności w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów, wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego.

Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i urzędów marszałkowskich.

Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczone jest osobiste załatwianie spraw, tj. kontakt osobisty z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego. Kontakt z tymi podmiotami powinien się odbywać wyłącznie w formie określonej przez te podmioty.

W ramach poszczególnych instrumentów wsparcia:
1. podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań,
2. możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności; przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy odpowiednich podmiotów wdrażających.

W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których nie ma obecnie możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy albo ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego zobowiązania, albo w których obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką możliwość.

Powyższe informacje nie dotyczą działań obszarowych PROW 2014-2020:
1. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
2. Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),
3. Rolnictwo ekologiczne,
4. Dobrostan zwierząt,
5. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w przypadku których nabór wniosków rozpoczął się 15 marca.

Źródło: ARiMR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię