Obrót i wytwarzanie materiału szkółkarskiego – zmiany w 2017 r.

PIORiN przypomina, że od 1 stycznia zmieniony został zakres informacji, jakie zawierać powinno zgłoszenie do ewidencji dostawców materiału szkółkarskiego, tj. materiału przeznaczonego do rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych (z wyłączeniem winorośli).

Planujący prowadzenie obrotu materiałem szkółkarskim są zobowiązani do zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia działania. W oparciu o zgłoszenie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wpisuje podmiot do ewidencji dostawców.

Zgłoszenia powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z podaniem grup roślin uprawnych,
  4. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
  5. datę i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy

oraz od 1 stycznia 2017 r. wskazanie głównych rodzajów lub gatunków uprawnych objętych działalnością.

Dostawcy wpisani do ewidencji przed 1 stycznia 2017 r., którzy planują kontynuowanie obrotu materiałem szkółkarskim powinni dokonać aktualizacji swojego wpisu do ewidencji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmiany, tj. do 31 grudnia 2017 r.

Ponadto od 2017 r. producent materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany może samodzielnie pobierać próby roślin i podłoża na obecność organizmów szkodliwych, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o nasiennictwie. Dotychczas zadanie to było zastrzeżone do wykonania przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

I odwrotnie – przypisana dotychczas wyłącznie dostawcy materiału szkółkarskiego:

  • ocena cech zewnętrznych – będzie wykonywana przez wojewódzkiego inspektora albo dostawcę, a
  • ocena tożsamości i czystości odmianowej – przez Dyrektora COBORU albo dostawcę.

Podmioty zainteresowane samodzielnym:

  • pobieraniem prób,
  • wykonywaniem oceny cech zewnętrznych,
  • oceną tożsamości i czystości odmianowej

mogą skorzystać z przysługującego im prawa po uprzednim złożeniu wojewódzkiemu inspektorowi oświadczenia o tym, że będą wykonywać te czynności samodzielnie.

Od 2017 r. zmianie ulegają także  zasady dokumentowania obrotu materiałem szkółkarskim (elitarnym, kwalifikowanym i CAC) oraz wymagania w zakresie wytwarzania tego materiału. Szczegóły zmian w tym zakresie będą dostępne po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych, które są aktualnie przygotowywane.

Informacje o zmianach będą omawiane na spotkaniach informacyjnych organizowanych w br. przez wojewódzkich inspektorów. Ponadto informacje można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach oraz Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa – adresy i telefony są dostępne na stronach http://piorin.gov.pl/wiorin/ oraz  http://piorin.gov.pl/kontakt/.

Podstawa prawna zmian: ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U z 2016 r., poz. 2246).

Źródło: PIORiN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię