Unia sprawdza pozostałości

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) nr 788/2012 z 31 sierpnia 2012 r. Dotyczy ono skoordynowanego unijnego programu kontroli pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni. Będzie on obowiązywał w UE 27 w latach 2013 – 2015, a ma na celu zapewnienie zgodności pozostałości tych substancji z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami (NDP/MRL), a także ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości.
 
Pierwszy wieloletni skoordynowany wspólnotowy program obejmujący lata 2009, 2010 i 2011 ustanowiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1213/2008. Program ten był kontynuowany na podstawie kolejnych rozporządzeń Komisji. Ostatnim takim aktem wykonawczym było rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2012, 2013 i 2014.

Ponieważ istotne zmiany w stosowaniu pestycydów zachodzą co trzy lata, ich pozostałości w środkach spożywczych należy monitorować w serii trzyletnich cyklów w celu umożliwienia przeprowadzania oceny narażenia konsumenta i oceny stosowania prawodawstwa unijnego.
W oparciu o dwumianowy rozkład prawdopodobieństwa można obliczyć, że przebadanie 642 próbek pozwala na wykrycie jednej próbki zawierającej pozostałości pestycydów powyżej granicy oznaczalności z pewnością większą niż 99 %, pod warunkiem że nie mniej niż 1 % produktów zawiera pozostałości powyżej tej granicy. Pobieranie próbek należy rozdzielić między państwa członkowskie proporcjonalnie do liczby ludności, przy czym dla danego produktu na rok należy pobrać co najmniej 12 próbek. (Na Polske przypada pobranie 45 próbek). Wyniki analityczne unijnego programu kontroli urzędowych za 2010 r. (4) pokazują, że niektóre pestycydy są obecne na produktach rolnych częściej niż wcześniej, co wskazuje na zmiany w stosowaniu tych pestycydów. Pestycydy te należy włączyć do programu kontroli, obok pestycydów już objętych rozporządzeniem (UE) nr 1274/2011, aby zagwarantować, że zakres pestycydów objętych programem kontroli jest reprezentatywny w stosunku do faktycznie stosowanych pestycydów.

Wyniki analityczne unijnego programu kontroli urzędowych za 2010 r. pokazują, że niektóre pestycydy są obecne na produktach rolnych częściej niż bywało to dotąd, co wskazuje na zmiany w stosowaniu tychsubstancji. Pestycydy te należy włączyć do programu kontroli, obok już objętych rozporządzeniem (UE) nr 1274/2011, aby zagwarantować, że zakres pestycydów objętych programem kontroli jest reprezentatywny w stosunku do faktycznie stosowanych.

Analiza niektórych pestycydów, w szczególności tych włączonych do programu kontroli niniejszym rozporządzeniem lub pestycydów o bardzo trudnej defiaby laboratoriom urzędowym dać czas na walidację wymaganych metod analizy tych pestycydów, o ile jeszcze tego nie zrobiły.
 
Państwa członkowskie przekazują wyniki analiz próbek badanych w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. odpowiednio do dnia 31 sierpnia 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Wyniki te są przedkładane zgodnie ze standardem opisu próbek, jak określono w załączniku III rozporządzenia. Procedura pobierania próbek, w tym liczba jednostek, jest zgodna z dyrektywą 2002/63/WE. Próbki analizowane są zgodnie z definicjami pozostałości zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005. Jeżeli w rozporządzeniu nie ustanowiono wyraźnej definicji pozostałości dla danego pestycydu, obowiązuje definicja pozostałości ustanowiona w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
pg

Related Posts

None found

Poprzedni artykułW piątek Sandomierski Jabłkowy Kongres Eksporterów Polskich
Następny artykułXXXVI Jesienna Wystawa Ogrodnictwa, Leśnictwa i Zoologii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.