Ruszyła „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”

Pomoc udzielana jest w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków – od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 przysługuje rolnikowi posiadającemu numer identyfikacyjny, jeżeli rolnik ten lub jego małżonek:

 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, co najmniej:
  3 sztuk samców gatunku bydło domowe (Bos taurus) w wieku od 12 miesięcy włącznie i nie więcej niż 24 miesiące lub
  3 sztuk samic gatunku bydło domowe (Bos taurus) typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub
  10 sztuk samic gatunku owca domowa (Ovis aries), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  5 sztuk samic gatunku koza domowa (Capra hircus), których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia (Sus scrofa) i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 •  według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub
  gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 • w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
  (Powierzchnia wynosząca 25 m2 dla szklarni i 50 m2 dla tunelu to minimalna powierzchnia na poziomie gospodarstwa a nie na poziomie pojedynczej szklarni lub pojedynczego tunelu.)Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki:
rodzaj hodowli/produkcji/uprawy wielkość hodowli/produkcji/uprawy *) stawka
samce gatunku bydło domowe (Bos taurus) 3 20 szt. 5 100 zł
21 30 szt. 10 100 zł
31 50 szt. 16 200 zł
51 i więcej szt. 20 200 zł
samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego 3 20 szt. 1 000 zł
21 50 szt. 2 200 zł
51 i więcej szt. 3 000 zł
samice gatunku owca domowa (Ovis aries) 10 20 szt. 1 800 zł
21 30 szt. 2 800 zł
31 50 szt. 4 400 zł
51 i więcej szt. 5 500 zł
samice gatunku koza domowa (Capra hircus) 5 20 szt. 1 000 zł
21 30 szt. 1 700 zł
31 50 szt. 2 700 zł
51 i więcej szt. 3 300 zł
świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 lipca 2020 r 21 50 szt. 4 500 zł
51 200 szt. 14 900 zł
201 i więcej szt. 23 800 zł
drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych 1000 4000 szt. 8 600 zł
4001 i więcej szt. 30 000 zł
kurczęta rzeźne 1000 5000 szt. 2 200 zł
5001 9000 szt. 10 800 zł
9001 13000 szt. 21 500 zł
13001 i więcej szt. 30 000 zł
gęsi rzeźne 1000 3000 szt. 4 300 zł
3001 i więcej szt. 15 100 zł
indyki rzeźne 1000 3000 szt. 8 600 zł
3001 i więcej szt. 30 000 zł
uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych **) do 500 m2 1 400 zł
501 1000 m2 4 000 zł
1001 2000 m2 7 900 zł
2001 4000 m2 15 800 zł
4001 i więcej m2 30 000 zł

*) Ustalając liczbę zwierząt, nie uwzględnia się zwierząt, które są w posiadaniu posiadacza zwierzęcia występującego jako podmiot prowadzący: miejsce gromadzenia zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt; rzeźnię; zakład przetwórczy lub spalarnię.

**) ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Pomoc może zostać przyznana w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 7 000 EURO. Natomiast łączna pomoc w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EURO na rolnika/przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Do określenia wysokości pomocy wykorzystuje się informację o wszystkich wskazanych i spełniających wymagania rodzajach prowadzonej przez rolnika lub jego małżonka hodowli, produkcji bądź uprawy.

Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz, co oznacza, że rolnik nie może wielokrotnie wnioskować o przyznanie pomocy wskazując różne rodzaje prowadzonej hodowli bądź produkcji czy uprawy w odrębnych wnioskach.

Nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy ani nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przedsiębiorstwa lub jego części.
Nie jest możliwe przyznanie ani wypłata pomocy następcy prawnemu beneficjenta ani nabywcy gospodarstwa lub jego części ani nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 9 września 2020 r. do 30 września 2020 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę rolnika.

Termin na złożenie wniosku nie podlega przywróceniu a wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
Wniosek o przyznanie pomocy może zostać:
• złożony w wersji papierowej – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej do biura powiatowego ARiMR,
• przesłany pocztą,
• przesłany elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Zmiany do Wniosku o przyznanie pomocy można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Zmiany dokonane po upływie tego terminu, jeśli nie wynikają z wezwań kierownika biura powiatowego nie mają wpływu na postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

Zmianę do Wniosku o przyznanie pomocy składa się również w odpowiedzi na Wezwanie do usunięcia braków formalnych, w terminie określonym w Wezwaniu.

Rolnik może w każdym momencie poinformować organ, że wniosek o przyznanie pomocy jest nieprawidłowy lub stał się niepoprawny od czasu jego złożenia, chyba że rolnik został powiadomiony o jakichkolwiek niezgodnościach we wniosku o przyznanie pomocy.

Decyzja w sprawie przyznania płatności zostanie wydana do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Realizacja przyznanej pomocy nastąpi w miesiącu wydania decyzji, na wskazany w ewidencji producentów rachunek rolnika, prowadzony w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej.

W przypadku, gdy decyzja w sprawie przyznania pomocy uwzględnia w całości żądanie rolnika zostanie ona doręczona jedynie na jego żądanie, które składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, który wydał tę decyzję, w terminie 7 dni od dnia uznania przyznanej pomocy na rachunku rolnika prowadzonym w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

W każdym momencie istnieje możliwość uzyskania kopii wydanej decyzji w sprawie, po złożeniu do biura powiatowego Agencji Wniosku o udostępnienie decyzji.

źródło: ARiMR

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPodpisanie porozumienia pomiędzy PIORiN i KSCH-R
Następny artykułSesja Naukowa IOR – PIB w nowej odsłonie. Ruszyła rejestracja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.