Zbiory warzyw i owoców w 2020 r. – wstępny szacunek

GUS podał wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw ogrodniczych w 2020 r.

Przedstawiają się one następująco:

  • produkcję warzyw gruntowych ocenia się na niespełna 4,1 mln t, tj. o blisko 6% więcej od roku poprzedniego;
  • przewiduje się, że zbiory owoców z drzew będą o ok. 5% wyższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 3,6 mln t;
  • produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej od zbiorów w 2019 r.

Warzywa gruntowe

W bieżącym sezonie siewy warzyw do gruntu w niektórych rejonach rozpoczęły się na ogół w terminie nieco późniejszym w porównaniu do roku poprzedniego, z uwagi na niskie temperatury oraz nadmierne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, a wschody były utrudnione i nierównomierne. Deficyt wody w glebie po zimie nie sprzyjał początkowej wegetacji większości gatunków warzyw gruntowych. Brak opadów deszczu w kwietniu oraz w maju pogłębiły ten stan, powodując na wielu plantacjach zahamowanie kiełkowania warzyw i konieczność dokonania powtórnych siewów. Warunki wilgotnościowe poprawiły się dopiero w maju, ale panujące wtedy chłody ograniczały wzrost roślin. Bardzo chłodny maj nie sprzyjał wegetacji roślin pomidorów, a majowe przymrozki występujące lokalnie w rejonach intensywnej uprawy tego gatunku spowodowały konieczność ponownych nasadzeń. W czerwcu opady przyczyniły się do przyrostu masy biologicznej warzyw zwłaszcza kapustnych, a wegetację tych warzyw poprawiły jeszcze dalsze opady deszczu jakie wystąpiły w pierwszej dekadzie lipca. W związku z tym szacuje się wyższe plony zwłaszcza późnych odmian warzyw, których jednak ostateczne plony będą zależne od dalszego przebiegu warunków pogodowych w następnych miesiącach.

Na obecnym etapie łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na niespełna 4,1 mln t, tj. na poziomie o blisko 6% wyższym w porównaniu do roku ubiegłego, jednak o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, przewiduje się zwiększenie produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych w stosunku do poprzedniego sezonu z wyjątkiem produkcji pomidorów gruntowych. Częste opady deszczu w kolejnych miesiącach i zmienna pogoda sprzyjały wzrostowi roślin, jednak obserwowało się słabsze kwitnienie i wiązanie owoców, ponadto na plantacjach obserwuje się brązowienie, żółkniecie i usychanie dolnych liści.

Tegoroczne zbiory kapusty ocenia się na ponad 0,9 mln t, a kalafiorów na nieco ponad 200 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie ok. 580 tys. t. Zbiory marchwi oceniono na ponad 700 tys. t, natomiast produkcja buraków została oszacowana na ponad 290 tys. ton. Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości ok. 240 tys. t, a ogórków – ponad 220 tys. ton. Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na ok. 900 tys. ton. Ostateczna wysokość zbiorów będzie uzależniona jednak od dalszego przebiegu warunków pogodowych oraz występowania chorób i szkodników.

Owoce

W bieżącym sezonie przewiduje się wyższe plonowanie większości gatunków owoców z drzew i krzewów owocowych. Tegoroczne zbiory owoców są obecnie oceniane na niespełna 4,2 mln ton, tj. o ok 6% więcej od produkcji roku poprzedniego. Chociaż zima 2019/2020 na ogół była łagodna i w większości nie spowodowała większych strat w uprawach sadowniczych, to wiosenne przymrozki występujące w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców oraz przedłużająca się susza, znacznie ograniczyły plonowanie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych. Fale przymrozków, jakie wystąpiły w drugiej połowie kwietnia i w pierwszej dekadzie maja, w wielu sadach spowodowały uszkodzenie kwiatów i zawiązków. Z kolei na skutek braku dostatecznej ilości wilgoci w glebie, odnotowano wyjątkowo duży opad zawiązków.

Rosnący wciąż potencjał produkcyjny polskich sadów, zwłaszcza jabłoniowych, pozwala na oszacowanie produkcji owoców z drzew na poziomie ok. 5% wyższym od ubiegłorocznego, chociaż nie wszystkie plantacje owocowały lepiej. Skala uszkodzeń przymrozkowych oraz strat spowodowanych niedoborem wilgoci w glebie była zależna od rejonu kraju, gatunku, odmiany, klasy gleby, położenia plantacji oraz stosowanych zabiegów. Na obecnym etapie szacuje się spadek plonowania śliw (zwłaszcza odmian późniejszych),wiśni, czereśni, brzoskwiń i nektaryn, moreli, orzechów włoskich oraz truskawek. Deszczowa pogoda w czerwcu i lipcu utrudniała przeprowadzanie oprysków, a w przypadku wiśni i czereśni była przyczyną pękania owoców, natomiast truskawek nie zebrano z powodu porażenia chorobami grzybowymi.

Tegoroczną, łączną produkcję owoców z drzew szacuje się obecnie na ponad 3,6 mln t, jednak utrzymanie tej prognozy będzie zależało od dalszego przebiegu warunków atmosferycznych. W bieżącym sezonie notuje się na ogół gorszą jakość owoców zwłaszcza wiśni i czereśni.

Zbiory z sadów jabłoniowych zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,3 mln t (w porównaniu do produkcji roku poprzedniego jest to o ok. 6% więcej). Należy odnotować fakt, że do uprawy wchodzą nowe, bardziej plenne odmiany oraz fakt, że coraz większa powierzchnia sadów jest nawadniana. Produkcję gruszek w sadach szacuje się obecnie na ok. 69 tys. t, tj. na poziomie o ok. 2% wyższym od ubiegłorocznego. Zbiory śliwek na obecnym etapie ocenia się na ponad 90 tys. t, tj. o ok. 5% mniej niż w poprzednim roku.
Produkcja wiśni została wstępnie oszacowana na ponad 150 tys. t (tj. na poziomie nieco niższym aniżeli zbiory z roku poprzedniego), natomiast tegoroczne zbiory czereśni oceniono na ok. 42 tys. t (o ok. 5% mniej od produkcji ubiegłorocznej.
Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą także niższe o ok. 4% od produkcji z roku 2019 i wyniosą ok. 16 tys. ton.

Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na ponad 0,5 mln t, tj. o blisko 10% więcej niż w roku poprzednim. Na plonowanie porzeczek czarnych oraz truskawek niekorzystny wpływ miały uszkodzenia przymrozkowe oraz brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie podczas kwitnienia i zawiązywania owoców. Największy spadek produkcji zanotowano w przypadku truskawek gruntowych (występowanie szarej pleśni oraz skrócenie zbiorów z powodu opadów) oraz winorośli. Maliny w bieżącym sezonie zdecydowanie lepiej przezimowały, jednak nie wszystkie odmiany. W przypadku nienawadnianych i słabo pielęgnowanych upraw malin, plony będą znacznie niższe od ubiegłorocznych. Obecna prognoza zbioru owoców tego gatunku wynosi ok. 122 tys. t., tj. o ok. 60% więcej niż wyjątkowo niskie zbiory ubiegłoroczne, a przebieg dotychczasowej pogody wskazuję, że poziom zbiorów malin jesiennych będzie również dobry. Szacuję się, że powierzchnia uprawy malin w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o ok. 10%.

Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) oszacowano na nieco ponad 130 tys. t., tj. na poziomie o ok. 5% wyższym od produkcji roku poprzedniego. Zbiory porzeczek czarnych zostały ocenione na ponad 93 tys. ton, (tj. o ok. 2% więcej niż w 2019 r.), natomiast zbiory porzeczek kolorowych szacuje się na ponad 39 tys. ton, tj. o ok. 15% więcej niż zbiory z 2019 r. Dość wysokie ceny skupu malin i porzeczek czarnych pozwalają przypuszczać, że wszystkie owoce tych gatunków zostaną zebrane.

Tegoroczną produkcję truskawek (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) oszacowano na ponad 160 tys. t., tj. o ok. 9% mniej niż zbiory ubiegłoroczne, przy czym zbiór owoców tego gatunku był skrócony ze względu na ciągłe opady deszczu oraz porażanie plantacji przez szarą pleśń. Na niektórych plantacjach, zwłaszcza wczesnych odmian, ujemny wpływ na wielkość plonowania i zbiory truskawek miały także wiosenne przymrozki. Plonowanie agrestu było na ogół dobre, a zbiory agrestu oceniono na ponad 10 tys. ton, tj. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 9%.

Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na ok. 99 tys. t., tj. o ponad 12% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, (przede wszystkim z uwagi na znaczny wzrost areału uprawy borówki wysokiej). W przypadku zbiorów borówki wysokiej zanotowano ok. 18% wzrost zbiorów borówki co jest wynikiem lepszego plonowania na plantacjach w pełni owocujących oraz wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych plantacji. Wszystkie gatunki z tej grupy (z wyjątkiem winorośli) plonowały lepiej niż w poprzednim roku.

Źródło:” Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku” GUS

Related Posts

None found

Poprzedni artykułPolskiebazarek.pl
Następny artykułPrzestrzeganie zasad reżimu sanitarnego na terenie Kompleksu Handlowego Rybitwy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz treść komentarza
Wpisz swoje imię

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.